Εμφάνιση # 
Τίτλος
Καθορισμός διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων και κριτηρίων μοριοδότησης, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις Διευθυντή, Επιμελητή Α΄ και Επιμελητή Β΄ κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
Διαδικασίες ταυτοποίησης ασθενών νοσοκομείων
Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κεντρικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών Ε.Σ.Υ
Ορισμός ιατρικών ειδικοτήτων για τη Συγκρότηση Συμβουλίων για θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ νοσοκομείων και γενικών νοσοκομείων-κέντρων υγείας
Σχετικά με άδειες μητρότητας ειδικευόμενων ιατρών
Εκπαίδευτικό πρόγραμμα στην Μαιευτική- Γυναικολογία
Ορισμός του ποσοστού των πρόσθετων εφημεριών στο 15% έως 31/12/22
Τροποποίηση της διαδικασίας κατάθεσης βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπάιθρου κατά την υποβολή υποψηφιότητας για προκηρυχθείσες θέσεις ιατρών ΕΣΥ
Αύξηση του ποσοστού προσθέτων εφημεριών από 9 σε 15% για διάστημα 4 μηνών (από 1/3 έως 30/6/2020)
Διόρθωση σφάλματος στην Υπ. Απόφαση που αφορά στον καθορισμό κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ