Εμφάνιση # 
Τίτλος
Σύσταση και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) 31/08/17
Καθορισμός κριτηρίων, μοριοδότησης και προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των Τοπικών Ομάδων Υγείας, όπως ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ν. 4461/2017
Εγκύκλιος σχετικά με τις ρυθμίσεις του ν.4461/17 που αφορούν στους επικουρικούς γιατρούς 12/06/17
Τροποποίηση και συμπλήρωση της Υπουργικής απόφασης « Οργάνωση, τρόπος λειτουργίας και στελέχωσης των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
Παροχή Οδηγειών για την Εφαρμογή των Διατάξεων του Άρθρου 34 του ν.4387/2016, σχετικά με την Αναγνώριση Χρόνου Ασφάλισης 31/05/17
Προϋποθέσεις για την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία 19/05/17
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016
Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ «Τρόπος Κατάρτισης, Οργάνωσης και Λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου» 20/01/17
Υπουργική απόφαση για τον Τρόπο κατάρτισης, οργάνωσης και λειτουργίας της Λίστας Χειρουργείου
Ένταξη Επικουρικών Γιατρών στο Πρόγραμμα "Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας" 04/01/17