Εμφάνιση # 
Τίτλος
Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων εξήντα έξι (1.666) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Αναβάθμιση Δεξιοτήτων Επαγγελματικών Ομάδων Υψηλής Εξειδίκευσης του Τομέα Υγείας 04/01/17
Νόμος 4410/16, άρθρο 52- Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας (παράταση θητείας επικουρικών κλπ) 22/08/16
ΚΥΑ για την Παροχή Οικονομικών Κινήτρων σε Ιατρούς Υπηρεσίας Υπαίθρου 29/06/16
Διευκρινιστική εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4368/2016
Νέα Διαδικασία Κατάρτισης και Τήρησης Καταλόγου Επικουρικών Γιατρών
Τροπολογίες για τη Δημόσια Διοίκηση και τους Επικουρικούς Γιατρούς 05/05/15
Καθορισμός Προϋποθέσεων, Κριτηρίων και Διαδικασιών Πρόσβασης στο Σύστημα Φαρμακευτικής Περίθαλψης Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδύνατων Πολιτών 28/06/14
Ν.4264/14 Για τις Εφημερίες των Γιατρών
Ν.4261/14 Διάφορες Διατάξεις
N.4238/14 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ και Λοιπές Διατάξεις.
N.4182/13 (Άρθρο 99) Εφημερίες Γιατρών ΕΣΥ ανά Ζώνη – Μεικτές Εφημερίες
Ν.3918/11 Διαρθρωτικές Αλλαγές στο Σύστημα Υγείας και Άλλες Διατάξεις
Ν. 3868/10 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Λοιπές Διατάξεις Αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ν.3754/09 Ρύθμιση Όρων Απασχόλησης των Νοσοκομειακών Ιατρών του ΕΣΥ, Σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και Άλλες Διατάξεις (Νόμος της Συλλογικής Σύμβασης)
Ν.3418/05 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας
N.3329/05 Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Λοιπές Διατάξεις
Ν.3205/03 Μισθολογικές Ρυθμίσεις Λειτουργών και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α., Μονίμων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και Αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και Άλλες Συναφείς Διατάξεις
N.3106/03 Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Άλλες Διατάξεις
Βελτίωση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. Ν.2889/01