Εμφάνιση # 
Τίτλος
Ρύθμιση για Αποπληρωμή Συνόλου Δεδουλευμένων Εφημεριών 10/06/20
Ν. 4578/18 Άρθρο 38 Δυνατότητα Εγγραφής σε Καταλόγους Επικουρικών πριν την Λήξη της Θητείας 07/12/18
Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στο Ιατρικό Προσωπικό Ν. 4575/18
Σχέδιο Νόμου για Σύσταση, Μετονομασία Ιατρικών Ειδικοτήτων, Καθορισμός Χρόνου και Περιεχομένου Άσκησης για την Απόκτηση Τίτλου Ειδικότητας 11/05/18
Τροπολογία του Υπουργείου Υγείας για τη Παράταση των Επικουρικών Γιατρών Μέχρι 31/01/19 30/03/18
Απόφαση ΣτΕ για το Ιατρικό Μισθολόγιο 431/2018
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλο- γής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. 23/01/18
Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις
Έγκριση Κατανομής Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2018
Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νο- εμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ιατ
Παράταση Θητείας Οργάνων Διοίκησης 22/09/17
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΣΤ΄ του ν.4472/2017 (Α’ 74) «Μισθολογικές ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου , Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Άλλες Διατάξεις 24/07/17
Σχέδιο Νόμου Σχετικά με την Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας των Ιατρών ΕΣΥ
Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Γιατρών (Κείμενο προς Διαβούλευση) 16/05/17
Ν.4472/17 Συνταξιοδοτικές Διατάξεις Δημοσίου και Τροποποίηση Διατάξεων του ν. 4387/2016, Μέτρα Εφαρμογής των Δημοσιονομικών Στόχων και Μεταρρυθμίσεων, Μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και Εργασιακές Ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018
Σχέδιο Νόμου "«Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την Κεντρικοποίηση Προμηθειών των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων" 19/04/17
Σχέδιο Νόμου "Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας" 19/04/17
Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ A 38/28.03.2017) Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσημάτων, Τροποποίηση Συνταξιοδοτικών Ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και Άλλες Διατάξεις
Σχέδιο Αναμόρφωσης της Οργάνωσης των Νοσοκομείων 06/02/17