Παράταση Θητείας των Επικουρικών Γιατρών Κατά 6 Μήνες 08/08/14

Η παρούσα τροπολογία δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα σε ΦΕΚ.

 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ

 

Α) Στο άρθρο 54 του ν. 4272/2014, προστίθεται παράγραφος ως εξής:

 

«Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από 1.6.2014 ή λήγει εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως του παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) µήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκομείου.»

 

Β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221) που προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4238/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:

«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 1.1.2015.»

 

Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του ν. 4272/2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής:

«Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να παραιτούνται της θέσεώς τους.»