Καθορισμός Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Υγείας για το 2013 04-04-13