Αίτηση Ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης που Παραποιεί τον Ν.3868/10 02/05/14

ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

1. Της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (Ε.Ι.Ν.Α.Π.), ΝΠΙΔ που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας & Θεμιστοκλέους, αριθ. 34), νόμιμα εκπροσωπουμένου. και

2. ΚΑΛΛΙΚΑΖΑΡΟΥ Ιωάννη, του Εμμανουήλ, Αναπληρωτή Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας και Συντονιστή Διευθυντή Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, οδός Αναπαύσεως, αριθ. 12. (Τ.Κ. 151 26).

ΚΑΤΑ

Του Υπουργού Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αριστοτέλους αρ. 17) νόμιμα εκπροσωπουμένου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

1. Της με αριθμό Υ4α/34242/16-4-2014 Απόφασης του Υπουργού Υγείας.

2. Κάθε συναφούς πράξης ή παράλειψης,που επέδρασε στην προκειμένη περίπτωση.

ΕΠΙ

Της από 2-5-2014 αίτησής μας ακύρωσης (Α.Κ.             /2014).

******************

            Με την από 2-5-2014 αίτηση η αιτούσα Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς και ο αιτών Ιατρός ΕΣΥ ζητάνε την αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλομένων αποφάσεων και πράξεων, επειδή η αίτηση για την ακύρωσή τους είναι προδήλως βάσιμη, αλλά και γιατί η άμεση εφαρμογή τους συνιστά κατ΄ ουσία ευθεία κατάργηση του δικαιώματος των ιατρών του ΕΣΥ να διοικούν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αναγνωρίζει δε τα αυτά δικαιώματα στους διευθυντές πανεπιστημιακών κλινικών που έχουν εγκατασταθεί σε Νοσοκομεία του ΕΣΥ και συνεπώς από την εκτέλεσή τους θα υποστούν ευθέως και αμέσως συγκεκριμένη και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, ζημία, ενώ δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος περί του αντιθέτου.

Περαιτέρω, όπως προβάλλεται και στην υπό κρίση αίτηση ακύρωσης, η προσβαλλόμενη απόφαση αντίκειται στην αρχή της ισότητας, δεδομένου ότι συνιστά όμοια-ισοπεδωτική αντιμετώπιση ανόμοιων περιπτώσεων, ενώ παράλληλα, θίγει και την αρχή της αξιοκρατίας και σταδιοδρομίας, αφού παρακωλύεται η εξέλιξη των ιατρών ΕΣΥ σε ανώτερες θέσεις.

            Επισημαίνεται δε, ότι έχουμε και οι δύο αιτούντες έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσης: Η πρώτη, αιτούσα ένωση έχει ιδρυθεί και έχει κύριο σκοπό την προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων των ιατρών του ΕΣΥ και ασκεί την παρούσα αίτηση με προφανές έννομο συμφέρον, αφού με την προσβαλλόμενη ρύθμιση επιχειρείται κατ΄ ουσία η αναγνώριση του δικαιώματος στους Καθηγητές που διευθύνουν εγκατεστημένες στο ΕΣΥ Πανεπιστημιακές Κλινικές να οριστούν Διευθυντές Ιατρικής Υπηρεσίας, ένα από τα πλέον σημαντικά αξιώματα στη διάρθρωση, διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, ώστε να εισχωρήσουν σιωπηρά και εντέχνως σε ένα καθεστώς (Εθνικού Συστήματος Υγείας) στο οποίο δεν ανήκουν, παραμερίζοντας του ιατρούς του ΕΣΥ (Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές).

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών-Πειραιώς (Ε.Ι.Ν.Α.Π.), μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων και του κύρους των μελών της (ιατρών ΕΣΥ-και Συντονιστών Διευθυντών-Διευθυντών) και καθόσον θίγονται τα συμφέροντα των μελών των ανηκουσών στο αιτούν νομικό πρόσωπο από τις ρυθμίσεις που αναφέρονται στην προσβαλλόμενη απόφαση του Υπουργού Υγείας, με έννομο συμφέρον ζητεί την ακύρωση της. (ΣτΕ Ολ. 3354/2013, 668/2012 1462/1995).

            Ο δεύτερος αιτών είναι Ιατρός ΕΣΥ, Αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", Διευθυντής Εκπαίδευσης Ειδικευομένων Γενικών Ιατρών και Διευθυντής Παθολογικού Τομέα επί 10ετία του ίδιου Νοσοκομείου, Πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμάκων και Πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας. Ασκώ δε, έχοντας έννομο συμφέρον την παρούσα, δεδομένου ότι ήδη εκτελώ τα καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, ως Συντονιστής Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", και εξαιτίας της προσβαλλόμενης απόφασης διακυβεύεται και το παρόν η υπηρεσιακή μου κατάσταση ως και υπηρεσιακή εξέλιξη κατά την επερχόμενη επιλογή-πλήρωση της θέσης Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του ως άνω Νοσοκομείου κατ’ εφαρμογή της όλως αυθαίρετης προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης.  

ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

            Με την παρούσα αίτησή μας αιτούμεθα την αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλομένων πράξεων και την έκδοση προσωρινής διαταγής για τους παρακάτω βάσιμους, αληθείς και νόμιμους λόγους:

            Το άρθρο 52 παρ. 2, 6 και 7 του ΠΔ 18/1989 ορίζει ότι: «1. ... 2. Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου ή του αρμόδιου τμήματος και απαρτίζεται από τον ίδιο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, τον εισηγητή της υπόθεσης και ένα σύμβουλο, μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο. [ ... ] 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνετια δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. [ ... ] 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμη και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη ...».

            Εξάλλου, κατά την ορθή έννοια των ανωτέρω διατάξεων, όπως αυτές πρέπει να ερμηνευτούν υπό το φως του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας, πρέπει να γίνει δεκτό ότι είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής εκτελέσεως ή η διαταγή κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου «... στην περίπτωση προδήλου βασιμότητας των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως...», ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της προσβαλλόμενης πράξης ως ατομικής ή κανονιστικής (Βλ. σχετ. ΣτΕ ΕΑ 214/2005. ΣτΕ ΕΑ 369/2009, 1251/2008, 196/2008, 296/2007, 820/2006, 567/2006, 511/2006, 969/2005, 569/2004, 244/2004).

            Όπως έχει παγίως κριθεί, αναστολή εκτελέσεως κανονιστικής πράξεως δεν χορηγείται, κατ’ αρχήν, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι από την εκτέλεση της πράξεως αυτής θα υποστεί ευθέως και αμέσως συγκεκριμένη και ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως, ζημία, οπότε - και εφ' όσον δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος περί του αντιθέτου - χορηγείται αναστολή της εκτελέσεως της πράξεως αυτής μόνον ως προς τον αιτούντα (βλ. ΕΑ 780/2010 κ.ά.).

            Εν προκειμένω, συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι χορήγησης της αναστολής. Ειδικότερα, στην προκείμενη περίπτωση προβάλλονται τα ακόλουθα:

[1.]      Η φύση των προσβαλλομένων

            Οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι κανονιστικές, πλην όμως, για λόγους ασφάλειας δικαίου πρέπει να ακυρωθούν, αφού με αυτές επιχειρείται η εισαγωγή νέων νομοθετικών ρυθμίσεων, οι οποίες βλάπτουν σαφώς το δικαίωμα των ιατρών μελών της ΕΙΝΑΠ, δηλαδή των ιατρών του ΕΣΥ γενικά και του αιτούντα ειδικότερα, να διεκδικήσουν μόνοι αυτοί την κατάληψη της θέση του Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων ΕΣΥ.

            Ζητούμε την αναστολή τους γιατί συντρέχουν εν προκειμένω οι τιθέμενοι από τη νομολογία του Δικαστηρίου Σας όροι και προϋποθέσεις.

            Ειδικότερα, εν προκειμένω από τα στοιχεία του φακέλου είναι προφανές ότι με την κανονιστική πράξη προκαλείται ευθέως και αμέσως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη στους ιατρούς μέλη μας και σε εμένα τον αιτούντα ιατρό, Αναπληρωτή Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του ΓΝΑ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ". Και τούτο διότι ήδη από τη ίδια την κανονιστική ρύθμιση δίδεται μία δυνατότητα, η υλοποίηση της οποίας είναι προφανές ότι εφόσον εφαρμοστεί δεν θα είναι πλέον δυνατή οποιαδήποτε δικαστική προστασία, ιδία ενόψει της σύντομης (3ετούς) θητείας που εν προκειμένω προβλέπεται.

            Επιπλέον δεν υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος περί του αντιθέτου (πρβλ. σχετ. a contrario σκ. 6 της ΣτΕ ΕΑ 2/2014).

[2.]      Προφανώς βάσιμος λόγος ακυρώσεως

Η αίτησή μας, αλλά και το αίτημά μας για έκδοση προσωρινής διαταγής θα πρέπει να γίνουν δεκτά, ενόψει του προβαλόμενου λόγου αναφορικά με την πρόδηλη βασιμότητα της αίτησής μας (πρβ. σχετ. ΕΑ 118/2012).

[3.]      Η βλάβη των μελών μας και του αιτούντος ιατρού

            Επιπλέον είναι αποδεδειγμένη και υπαρκτή η τεράστια βλάβη που θα υποστούν τα μέλη μας και ο αιτών ιατρός ΕΣΥ, αφού υπηρετούντες υπό ένα αυστηρό υπηρεσιακό και μισθολογικό καθεστώς, έχοντας αναλώσει όλη τους τη σταδιοδρομία στο ΕΣΥ με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον Έλληνα πολίτη, αίφνης θα βρεθούν υπό τις εντολές των φιλοξενουμένων στο νοσοκομείο τους ιατρών μελών ΔΕΠ, που ούτε καν υπόκεινται στην πειθαρχική δικαιοδοσία του Διοικητή του Νοσοκομείου, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ιδιωτικής ιατρικής και βέβαια λειτουργούν υπό εντελώς διαφορετικά καθεστώτα και νομοθετικά πλαίσια.

            Επειδή η παρούσα αίτηση είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΜΕ

            Να γίνει δεκτή η αίτησή μας.

            Να διαταχθεί η αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων αποφάσεων.

            Σε κάθε περίπτωση να διαταχθεί κάθε πρόσφορο μέτρο, ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των μελών του Συλλόγου μας και το δημόσιο συμφέρον έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

            Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής των προσβαλλομένων αποφάσεων και πράξεων.

            Να καταδικαστεί ο αντίδικος Υπουργός στη δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα 2-5-2014       

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ. ΣΚΟΡΔΑΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΟΛΙΣΙΤΟΡ ΑΓΓΛΙΑΣ & ΟΥΑΛΙΑΣ

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΡΙΑ (CEDR)

Πανεπιστημίου 58, Αθήνα 106 78

Τηλ. 210 3217555, 210 3217739

ΑΦΜ 041080743, ΔΟΥ Α’ ΑΘΗΝΩΝ